HomeLEGAL

LEGAL

TO BECOME A LEGAL COUNSEL TO FOREIGNERS WHO WOULD LIKE TO LONG STAY IN THAILAND

Our Services

All Legal Service

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับคดีแพ่ง ระหว่างคนต่างชาติด้วยกันเอง หรือคนต่างชาติกับคนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องคดีผิดสัญญา ดังนั้นหากคู่สัญญาไม่อยากมีปัญหากันในภายหลังควรทำหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร และคดีละเมิด อันทำให้เสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิ ซึ่งวัตถุประสงค์ทางแพ่งมีเหมือนกันคือเรียกค่าสินไหมทดแทน

    ก่อนฟ้องคดีแพ่งกรณีผิดสัญญา ผู้จะใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งทางกฎหมายหรือเจ้าหนี้มักทำหนังสือเตือนไปยังลูกหนี้ให้ชดใช้ชำระหนี้ โดยหนี้อาจจบที่หนังสือทวงถามเพราะลูกหนี้เข้ามาเจรจาคืนเงิน แต่หากลูกหนี้ยังคงเพิกเฉยต่อไป หนังสือทวงถามไม่สามารถใช้บังคับให้ลูกหนี้มาชำระได้ ต้องดำเนินการฟ้องร้องคู่สัญญาเป็นคดีแพ่งต่อไป

Civil Law

Civil foreigners’ cases in Thailand, the most important problem is Contract and Violation. A good contract will be favorable to you as a whole.  

กฎหมายอาญา

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เรื่อง การจับและคุมขังบุคคลจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งข้อยกเว้นที่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับ หรือคำสั่งของศาลได้ คือ

   1. บุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้า

   2. เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิด

   3. เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้น แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้

   4. เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยตัวชั่วคราว

Criminal Law

Thai Criminal Procedure Code : Section 78 : An administrative or police official may not arrest any person without a warrant of warrant or order directed by a court, save:

   1. Where the person in question commits a flagrant offence pursuant to section 80.

   2. Where the person in question is discovered under the suspicious circumstances that he is likely to cause harm and danger to another person or property of another person, by having in his possession implement, weapon or other object which may be used for the commission of an offence.

   3. Where the grounds for issuing a warrant of arrest of the person in question are established under section 99 (2), but, by reason of urgent need, an application therefor cannot be made to the court.

   4. Where the administrative or police official is about to arrest the accused or defendant who has absconded or is about to abscond following have been provisionally released under section 117.

กฎหมายครอบครัว

ทำไมทนายความจึงมีบทบาทในสังคมครอบครัว ปัจจุบันการสมรสกับคนต่างชาตินิยมทำสัญญาก่อนแต่งงานเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่าย ส่วนการสมรสระหว่างคนไทยและต่างชาติมีเอกสารมากกว่าคนไทยด้วยกันเองแต่งงานกัน หากเมื่อแต่งงานแล้วเกิดอุปสรรคสิ่งที่ตามมาคือการหย่าร้าง จนถึงใครเป็นผู้มีอำนาจดูแลบุตร สิ่งเหล่านี้เมื่อตกลงกันไม่ได้ย่อมเกิดปัญหาตามมาได้หลายกรณี จึงควรมีคนกลางเข้าไปพูดคุยหาข้อยุติ

    ทั้งนี้ คู่สมรสต่างชาติหากจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของต่างประเทศ ณ สถานทูตตามสัญชาติ การหย่าต้องไปดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ ณ สถานทูตนั้น ซึ่งแต่ละประเทศย่อมมีความต่างเรื่องกฎหมายครอบครัว เนื่องจากต้องพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยกฎหมายขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 จึงเป็นเหตุผลให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการอีกด้วย 

Family Law

Nowadays prenuptial agreement important for foreigners who marry in Thailand. Make a valid prenuptial agreement in Thailand the prenup must be in writing, signed in front of 2 witnesses and registered together with the marriage and noted in the marriage register. 

    Divorce case important thing is both parties understand and agree to make a divorce. This is why Lawyer’s agreement can be important for a Thai-Foreigner couple.

ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

ปัจจุบันเมืองไทยยังไม่มี Notary Pubic แต่มีทนายความที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการรับรองเอกสารและลายมือชื่อ เรียกว่า Notarial Service Attorney หรือ NSA (ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร) มีหน้าที่ต้องดำเนินการทำคำรับรองให้ถูกต้องตามกฎหมายมาตรฐานสากลและมาตรฐานที่สภาทนายความแห่งประเทศไทยกำหนดขึ้น ซึ่งหลายๆประเทศให้การยอมรับเอกสารที่เซ็นโดย NSA โดยทนายความไทย

Notarial Service Attorney

There are no notaries public in Thailand, but some lawyers are given the authority to function as NSA in the country. Thai NSA are given the authority to operate as NSA in Thailand by the Lawyers Council of Thailand.

อสังหาริมทรัพย์

ในปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน กำหนดให้ “คนต่างด้าวสามารถซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยได้ไม่เกินหนึ่งไร่” (ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2545) โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลายข้อแต่ขอยกตัวอย่าง 2 ข้อหลักน่าสนใจ คือ

     1. นำเงินมาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่าสี่สิบล้านบาท (ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท) และต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

     2. ที่ดินที่คนต่างด้าวจะได้มาต้องอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล หรืออยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และต้องอยู่นอกเขตปลอดภัยในราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร

   สำหรับคนต่างด้าวที่มีคู่สมรสเป็นคนสัญชาติไทยไม่ว่าจะชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมาย คนสัญชาติไทยสามารถซื้อที่ดินได้โดยคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวจะต้องยืนยันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันว่าเงินที่นำมาซื้อที่ดินทั้งหมดเป็นสินส่วนตัวหรือทรัพย์ส่วนบุคคลของผู้ซื้อที่มีสัญชาติไทย มิใช่สินสมรสหรือทรัพย์ที่นำมาหาได้ร่วมกัน

Real Estate Thailand

An alien is allowed to purchase land in Thailand for residential purpose and the land to be purchased shall be not more than one rai in area , and the following 2 rules and conditions such as .

     1. Bringing money not less than Baht forty million (40,000,000,) into the Kingdom for investment and maintaining the investment not less that 5 years

     2. the land to be acquired shall be located in Bangkok Metropolis, Pattaya City, or Tessaban (Municipality), or in the area specified as residential zone according to the law on Town and Country Planning and shall not be located in a military safety zone according to the law on Military Safety Zone

   An alien whose spouse is a Thai national either legitimate or illegitimate, that Thai national can purchase land but the alien spouse of that Thai national must give a joint written confirmation that the money which that Thai national will expend on purchasing the land is wholly the separate property or personal effects of that Thai national and not the Sin Somros or jointly acquired property.