HomeBUSINESS

BUSINESS

TO BECOME A LEGAL COUNSEL TO FOREIGNERS WHO WOULD LIKE TO LONG STAY IN THAILAND

Our Services

All Business Service

บริษัทสัญชาติไทย

หากต้องการทำวีซ่าให้ชาวต่างชาติในอนาคต ต้องมีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ไทย 51% ต่างชาติ 49%  การเตรียมตัว มีดังนี้

 1. ส่งชื่อจอง 3 ชื่อ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 3. ข้อมูลกรรมการบริษัท
 4. ทุนจดทะเบียน
 5. รายละเอียดที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 6. ชื่อพยาน 2 คน

Thai Business

The company must register 2,000,000THB of capital per foreigner. The rule is that a company must have at least 3 shareholders in order to register in Thailand. You will obviously need at least 1 Thai partner as a shareholder who will control 51% or more of the company. How to prepare for starting a Business?

 1. Reserving the juristic person’s name.
 2. Shareholder Information.
 3. Director Information.
 4. Registered Capital
 5. Company Address
 6. Two Witnesses

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(บีโอไอ)

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

 1. ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
 2. ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น
 3. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล
 4. ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50
 5. ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาเป็นสองเท่า
 6. ให้หักค่าติดตั้งหรือค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 25

 

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี

 1. อนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน
 2. อนุญาตให้นำช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ    เข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 3. อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 4. อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ

 

จำแนกโดยกลุ่มอุตสาหกรรมและประเภทกิจการ

 1. อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
 2. อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
 3. อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน
 4. กิจการบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
 5. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 6. เคมีภัณฑ์กระดาษและพลาสติก
 7. บริการและสาธารณูปโภค
 8. การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี

Board of Investment (BOI)

Benefits of BOI Promotion in Thailand

Tax Incentives

 1. Corporate income tax exemption for a certain number of years
 2. Exemption or reduction of import duties on machinery, raw materials and/or essential materials
 3. Exemption or reduction of taxes on dividends payable to shareholders
 4. Deductions from the costs of transportation, electricity and water supply, and on the cost of installation or construction of facilities

 

Non-Tax Incentives

 1. 100% foreign ownership
 2. Permission to bring in foreign skilled workers and experts where their visas and work permits can be processed within a day at the BOI One Stop Service Centre for Visas and Work Permits
 3. Permission to own land
 4. Permission to remit money abroad in foreign currency
 5. Protection against nationalization of the business

 

ELIGIBLE ACTIVITIES FOR PROMOTION BY BUSINESS CATEGORIES

 1. Agriculture and agricultural products
 2. Mining, Ceramics and Basic Metals
 3. Light Industry
 4. Metal Products, Machinery and Transport Equipment
 5. Electronic Industry and Electric Appliances
 6. Chemicals, Paper and Plastics
 7. Services and Public Utilities
 8. Technology and Innovation Development

สำนักงานสาขาในไทย

Branch of Foreign Company สํานักงานสาขาคือ สํานักงานที่เปิดขึ้นโดยบริษัทของต่างชาติเพื่อที่จะดําเนินกิจกรรมทางพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่งในต่างประเทศ สํานักงานสาขาเป็นนิติบุคคลเดียวกันกับบริษัทแม่ ดังนั้น จึงมีชื่อเดียวกันกับบริษัทแม่ สํานักงานสาขานี้สามารถดําเนินกิจกรรมได้เหมือนกับสํานักงานผู้แทน นอกจากนี้ สํานักงานสาขายังอาจจะซื้อ ขาย หรือให้บริการทางวิชาชีพในลักษณะประจํา หรือดําเนินกิจการด้านอื่นใดที่เกี่ยวกับการผลิตหรือการก่อสร้างในต่างประเทศ สํานักงานสาขาและบริษัทแม่มีความรับผิดชอบร่วมกันต่อความรับผิดทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียและหนี้สินของสํานักงานสาขา และสํานักงานสาขายังต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันต่างๆ ด้านการเสียภาษีท้องถิ่นอีกด้วยสํานักงานสาขาอยู่ภายใต้ข้อกําหนดการจดทะเบียนพาณิชย์ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยกระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ คำว่า “Branch Office” จะต้องแสดงไว้ก่อนหน้าหรือตามหลังชื่อของบริษัทแม่

Branch of Foreign Company

Branch offices in Thailand are treated similar to limited companies, only there are no shareholders or directors, as it is not a registered company, but a local branch of a foreign Head Office. This type of business form has its advantages: there are no special conditions for foreign companies to register a branch office and there is no requirement to have a local shareholder.

     The branch is essentially an extension of the parent company. It must have the same business name and enter into the same types of business activities. Unlike a subsidiary, it cannot enter into other types of activities apart from those already performed by the Head Office.

สำนักงานผู้แทน

สํานักงานผู้แทน (RO) อาจตั้งขึ้นโดยนักลงทุนต่างชาติที่ทรงสิทธิในธุรกิจเพื่อที่จะอํานวยความสะดวกในการจัดหาสินค้าและบริการท้องถิ่นและเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลให้แก่บริษัทแม่ของตน สํานักงานเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นช่องทางสําหรับการส่งเสริมและทำการตลาดสินค้าและบริการของบริษัทแม่ในประเทศต่างประเทศด้วย สำนักงานผู้แทนครอบคลุมธุรกิจ 5 ประเภท ได้แก่

 1. ธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับการหาแหล่งจัดซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศไทยให้แก่สำนักงานใหญ่
 2. ธุรกิจการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและปริมาณของสินค้าที่สำนักงานใหญ่ซื้อหรือจ้างผลิตในประเทศไทย
 3. ธุรกิจการให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เกี่ยวกับตัวสินค้าของสำนักงานใหญ่ที่จำหน่ายแก่ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ใช้สินค้า
 4. ธุรกิจการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่ของสำนักงานใหญ่
 5. ธุรกิจการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ

Representative office

 Representative office is a kind of office set up by a company in a foreign country to conduct marketing and other non-operational activities. Thus, a foreign company engaged in the business of international trading can set up its RO here in Thailand for marketing objectives without the purpose of having an income generating activities.

      Under the above regulation, the business activities which a RO can carry out are limited to five (5) business activities, basically non-trading activities: 

 1. Sourcing of goods and services in Thailand for the head office;
 2. Checking and controlling the quality and quantity of goods purchased or hired to manufacture in Thailand by the head office;
 3. Giving advice concerning goods of the head office sold to agents or consumers;
 4. Propagation of information concerning new goods or services of the head office; and
 5. Report on business trends in Thailand to the head office.

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เป็นสิทธิทางกฎหมายที่ให้เจ้าของสิทธิ หรือ “ผู้ทรงสิทธิ” มีอยู่เหนือสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ ทรัพย์สินทางปัญญานับว่าสำคัญกับผลิตภัณฑ์มากโดยสามารถแบ่งทรัพย์สินทางปัญญาออกได้ 2 ประเภทหลักคือ

      1.  ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม เป็นความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม แบ่งออกได้เป็น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบอุตสาหกรรม ความลับทางการค้า และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

      2.  ลิขสิทธิ์ หมายถึง งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี งานภาพยนตร์ หรืองานด้านอื่นใดในแผนกวิทยาศาสตร์ รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานฐานข้อมูล ดังนั้น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นสิทธิหรือการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นผลผลิตทางทรัพย์สินทางปัญญานั้น

ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์คุ้มครองทันทีเมื่อสร้างสรรค์ผลงาน แต่หากจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะยิ่งได้รับประโยชน์มากขึ้น

Intellectual Property

As intellectual property is the Government’s agenda of paramount importance, the Government and Ministry of Commerce have therefore set a policy for promoting and developing it. In this light, fullest efforts have been made for ameliorating IP management systems, indeed covering the promotion, registration, exploitation and protection of IP.

It is intended that research works, innovations, creativity and wisdom will be commercially exploited as an essential factor contributing to economic growth. In effect, measures for protecting IP and preventing infringement of IP rights have been put in place in an endeavor, inter alia, to create Thai (business) people’s awareness of a significant role of IP as a pivotal instrument for boosting research and development conducive to goods and services of distinct characters and competition advantages in markets, thereby elevating standards and qualities of goods and services from Thailand, with a view to achieving sustainable competitiveness in an international arena.